Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Bhagavatagre - Lalitha panchamam - Khanda chapu - Chitravina N Ravikiran

Compositions of Chitravina N Ravikiran • 30m

Up Next in Compositions of Chitravina N Ravikiran

 • Tillana - Sindubhairavi - Adi - Chitr...

  Learn the beautiful Tillana of Chitravina N Ravikiran in Sindubhairavi, set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Notation can be found here

 • Janakaja mata - Deshakshi - Adi - Chi...

  Learn the beautiful krti of Chitravina N Ravikiran in Deshakshi, Janakaja mata set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: janakajA mAtA seetA samEta
  janaka jAmAta pAlayamAm sadA

  A: jana kaShTa nivAraNa nipuNa (sat) kAma
  janaka parAkrama sAg...

 • Nanda kishora - Raghupriya - Adi - Ch...

  Learn the beautiful krti of Chitravina N Ravikiran in Raghupriya, Nanda kishora set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: nanda kishOra navaneeta chOra
  shata kOTi mAra sundara dheera

  AP: bandha vidAra rukmiNi tAra
  Agama sAra yAdava veera

  C...