Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Pahi parvata vardhini - Arabhi - Adi - Swati Tirunal

Swati Tirunal • 30m

Up Next in Swati Tirunal

 • Janani pahi - Shuddhasveri - Mishra c...

  Learn the beautiful Krti of Swati Tirunal in Shuddhasveri, Janani pahi set to Mishra chapu, taught by Dr N J Nandini

  Lyrics can be found below:

  P: janani pAhi sadA jagadeeSE dEvi smarahara vallabhE||

  A.P: anavadyatara navahArAlankrutE manju
  vanajAyata lOchanE vAhineetaTa vAsE||

  C: SailarAja...

 • Saroruhasana jaye - Panturavali - Adi...

  Learn the beautiful Krti of Swati Tirunal in Saveri, Devi pavane set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: saraseeruhAsana jAyE bhavati
  sAmOdam ambA namAmi||

  A.P: purandarAdi surOttama suruchira
  kireeTamaNi kiraNAnchita charaNE||

  C: yAmineeSa...

 • Pahi janani santatam - Nattakurinji -...

  Learn the beautiful Krti of Swati Tirunal in Nattakurinji, Pahi janani santatam set to Mishra chapu, taught by Dr N J Nandini

  Lyrics can be found below:

  P: pAhi janani santatam mAmihamala
  pariNita vidhu vadanE ||

  AP: dEhi sakala SubhadE himAchala kanyE
  sAhasika dAruNa chanDa munDa nASini |...