Gajamukhane-Nattai-Vyasa Teertha

Gajamukhane-Nattai-Vyasa Teertha

Learn the composition, Gajalamukhane, a composition of Shree Vyasa Teertha in Raga Nattai taught by Sangita Kalanidhi Shri RK Shrikantan.

Buy $9.99 Share
Gajamukhane-Nattai-Vyasa Teertha

1 Video

  • Gajamukhane-Nattai-Vyasa Teertha

    Learn a composition of Sri Vyasa Teertha in the ragam Nattai, Gajamukhaanujam, taught by Sangita Kalanidhi Dr R K Srikantan.

    Notation for this composition can be found here