Chintittavar- Nattai -Oothukkadu Venkata Kavi

Chintittavar- Nattai -Oothukkadu Venkata Kavi

Learn the Oothukkadu Venkata Kavi masterpiece in Nattai , Chintittavar, set to Adi tala, and taught by Sangita Kalanidhi Shri Chitravina N Ravikiran

The notation can be found here

Buy $9.99 Share
Chintittavar- Nattai -Oothukkadu Venkata Kavi