Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Pahi parvata vardhini - Arabhi - Adi - Swati Tirunal

SWATI TIRUNAL NAVARATRI KRTIS • 30m

Up Next in SWATI TIRUNAL NAVARATRI KRTIS

 • Bharati mamava - Todi - Adi - Swati T...

  Learn the beautiful Navaratri Krti of Swati Tirunal in Todi, Bharati mamava set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran

  Lyrics can be found below:

  P: bhArati mAmava krupayA natajanArti bhAra haraNa niratAya ||

  AP: Sarada vidhu manDala sadruSa manOhara mukhi ||

  C: vAsavAd...

 • Pahimam shree vaagadeeshwari - Kalyan...

  Learn the beautiful Navaratri Krti of Swati Tirunal in Kalyani, Pahimam shree vaagadeeshwari set to Adi, taught by Dr N J Nandini

  Lyrics can be found below:

  P: pAhi mAm Sri vAgeeSwari pAhi bhuvanESwari ||

  A.P: dEhi tAvaka dayAmayi bhArati
  dEhi bOdha sukhadAyi kAmiha
  mOhabhara timira sancha...

 • Janani mamavameye - Bhairavi - Adi - ...

  Learn the beautiful Navaratri Krti of Swati Tirunal in Bhairavi, Janani mamavameye set to Adi, taught by Dr N J Nandini

  Lyrics can be found below:

  P: jananee mAmavAmEyE bhArati jaya
  sarasijanAbha jAyE||

  A.P: anupamita kamalavAsE chAru hasita kruta kunda nirasE dEvi
  munivarEDita vimala cha...