Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Pahimam shree vaagadeeshwari - Kalyani - Adi - Swathi Tirunal

Newly Added Lessons • 51m

Up Next in Newly Added Lessons

 • Pahi parvata vardhini - Arabhi - Adi ...

  Learn the beautiful Navaratri Krti of Swati Tirunal in Arabhi, Pahi parvata vardhini set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran

  Lyrics can be found below:

  P: pAhi parvata nandini mAmayi
  parvaNEndu sama vadanE ||

  A.P: vAhini taTa nivAsini kEsari
  vAhanE ditijAli vidAraNE

  C...

 • Janani pahi - Shuddhasaveri - Mishra ...

  Learn the beautiful Navaratri Krti of Swati Tirunal in Shuddhasaveri, Janani pahi set to Mishra chapu, taught by Dr N J Nandini

  Lyrics can be found below:

  P: janani pAhi sadA jagadeeSE dEvi smarahara vallabhE||

  A.P: anavadyatara navahArAlankrutE manju
  vanajAyata lOchanE vAhineetaTa vAsE||

  C...

 • Saroruhasana jaye - Pantuvarali - Adi...

  Learn the beautiful Navaratri Krti of Swati Tirunal in Pantuvarali, Saroruhasana jaye set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: saraseeruhAsana jAyE bhavati
  sAmOdam ambA namAmi||

  A.P: purandarAdi surOttama suruchira
  kireeTamaNi kiraNAnchita ch...